Projekt szkoleniowy

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Miło nam Państwa poinformować, że firma POLNet zawarła umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach na dofinansowanie projektu „Nowoczesne kwalifikacje teleinformatyczne”. Projekt jest skierowany do 18 pracowników firmy POLNet (2 kobiet, 16 mężczyzn). Pracowni będą podzieleni na dwie grupy szkoleniowe: grupa Spawacz światłowodów – 8 osób; grupa Instalator sieci – 10 osób. Projekt ma na celu podniesie wiedzy oraz zdobycie nowych kompetencji i uprawnień w zakresie wykonywania zawodu spawacza światłowodów lub instalatora sieci teletechnicznych i teleinformatycznych.
Biuro Projektu: Katowice, Kołobrzeska 20, tel. 32 251 83 38, bok@polnet.tv
Projekt „Nowoczesne kwalifikacje teleinformatyczne” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu wynosi: 465.402,00 zł
Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 378.921,60 zł
Wkład własny firmy POLNet 86 480,40 zł

 

 

Zapytanie ofertowe szczegóły

 

Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 2
NA REALIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW  PROJEKTU
„NOWOCZESNE KWALIFIKACJE TELEINFORMATYCZNE”


W  związku  z realizacją projektu „NOWOCZESNE KWALIFIKACJE TELEINFORMATYCZNE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz koniecznością zlecenia wykonania usługi                   w zakresie opracowania materiałów dydaktycznych i przeprowadzenia wykładów/zajęć praktycznych w ramach w/wym. projektu, o wartości przekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości kwoty 14 tysięcy euro netto – Firma PolNet  w Katowicach zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług szkoleniowych dla uczestników /uczestniczek projektu, zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Zamawiający
Firma PolNet       
Ul. Kołobrzeska 20
40-718 Katowice
Tel. 32 251-83-38
e-mail: bok@polnet.tv

Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest Koordynator Projektu:
Paweł Kaczmarczyk  tel: 32 251-83-38,  e-mail: kaczmarczyk@jaw.pl, bok@polnet.tv


2. Podstawa  udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z „Zasadą Konkurencyjności” określoną                 w umowie o dofinansowanie projektu „NOWOCZESNE KWALIFIKACJE TELEINFORMATYCZNE”                                  nr UDA-POKL.08.01.01-24-519/010-00 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach (Instytucją Wdrażającą) a Marcinem Poloczkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą POLNET               z dnia 16 czerwca 2011r. oraz w  obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 22 listopada 2010r.).

3. Przedmiot zamówienia

ZAKRES I
KOD CPV:  80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

OPIS: Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi szkoleniowej obejmującej zakresem przygotowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie wykładów w ramach szkolenia z zasady równości płci dla kadry zarządzającej i pracowników firmy (personelu kluczowego) w wymiarze 5 godzin.
TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 marca 2012r.
ZAKRES II
KOD CPV:  80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

OPIS: Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi szkoleniowej obejmującej zakresem przygotowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie wykładów w ramach szkolenia z zakresu języka angielskiego branżowego   w wymiarze godzinowym – 160 godzin (grupa I spawacz światłowodów – 80h, grupa II – instalator sieci – 80h)
TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 marca 2012r.


ZAKRES III
KOD CPV:  80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

OPIS: Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi szkoleniowej obejmującej zakresem przygotowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie wykładów w ramach szkolenia z zakresu BHP dla stanowiska spawacza sieci światłowodowych (10h) oraz szkolenia z zakresu BHP dla stanowiska instalator sieci światłowodowych (10h).
TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 marca 2012r.


ZAKRES IV
KOD CPV:  80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

OPIS: Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi szkoleniowej obejmującej zakresem przygotowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie wykładów w ramach szkolenia z zakresu technologii pracy przy budowie sieci teletechnicznej i teleinformatycznej   w wymiarze godzinowym – 120 godzin (grupa I spawacz światłowodów – 60h, grupa II – instalator sieci – 60h)
TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 marca 2012r.


ZAKRES V
KOD CPV:  80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

OPIS: Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi szkoleniowej obejmującej zakresem przygotowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie wykładów w ramach szkolenia z zakresu narzędzia i urządzenia stosowane przy pracy spawacza światłowodów w wymiarze godzinowym – 20 godzin oraz z zakresu narzędzia             i urządzenia stosowane przy pracy instalatora sieci w wymiarze godzinowym – 20 godzin
TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 marca 2012r.

ZAKRES VI
KOD CPV:  80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

OPIS: Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi szkoleniowej obejmującej zakresem przygotowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie wykładów w ramach szkolenia z zakresu rysunku technicznego wymiarze godzinowym – 10 godzin (grupa I spawacz światłowodów – 5h, grupa II – instalator sieci – 5h)
TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 marca 2012r.


ZAKRES VII
KOD CPV:  80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

OPIS: Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi szkoleniowej obejmującej zakresem przygotowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie wykładów w ramach szkolenia z zakresu czytanie map kartograficznych i nanoszenie budowanej sieci wymiarze godzinowym – 20 godzin (grupa I spawacz światłowodów – 10h, grupa II – instalator sieci – 10h)
TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 marca 2012r.


ZAKRES VIII
KOD CPV:  80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

OPIS: Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi szkoleniowej obejmującej zakresem przygotowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie wykładów w ramach szkolenia z zakresu materiałoznawstwa – rodzaje światłowodów, części, podzespoły, preparaty chemiczne w wymiarze godzinowym 40 h (grupa I spawacz światłowodów – 20h, grupa II – instalator sieci – 20h)
TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 marca 2012r.


ZAKRES IX
KOD CPV:  80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

OPIS: Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi szkoleniowej obejmującej zakresem przygotowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie wykładów w ramach szkolenia z zakresu podstawowych aktów prawnych regulujących działalność w zakresie przesyłu danych sieciami teleinformatycznymi i telefonicznymi             w wymiarze godzin 10h (grupa I spawacz światłowodów – 5h, grupa II – instalator sieci – 5h)
TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 marca 2012r.

ZAKRES X
KOD CPV:  80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

OPIS: Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi szkoleniowej obejmującej zakresem przygotowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie wykładów w ramach szkolenia z zakresu obsługi specjalistycznych programów komputerowych w wymiarze godzin 20h (grupa I spawacz światłowodów – 10h, grupa II – instalator sieci – 10h)
TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 marca 2012r.

ZAKRES XI
KOD CPV:  80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

OPIS: Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi szkoleniowej obejmującej zakresem przygotowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie zajęć praktycznych w wymiarze godzin 200h dla jednej grupy szkoleniowej – spawacze światłowodów – spawanie sieci światłowodowych.
TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 marca 2012r.

ZAKRES XII
KOD CPV:  80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

OPIS: Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi szkoleniowej obejmującej zakresem przygotowanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie zajęć praktycznych w wymiarze godzin 200h dla jednej grupy szkoleniowej – instalatorzy sieci teletechnicznych i teleinformatycznych.
TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 marca 2012r.

UWAGA: GODZINA TRAKTOWANA JEST JAKO GODZINA LEKCYJNA.  GRUPY SZKOLENIOWE LICZYĆ BĘDĄ ODPOWIEDNIO: 8 OSÓB – GRUPA SPAWACZY ŚWIATŁOWODÓW, 10 OSÓB – GRUPA INSTALATORÓW SIECI.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSZTNIEJSZEJ OFERTY PRZEKAZANA ZOSTANIE WYŁĄCZNIE WYBRANEMU WYKONAWCY.

4. Kryterium oceny oferty:

Kryterium oceny oferty stanowi cena brutto – 100%
Wartość punktowa kryterium „cena” obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów badanej oferty w danym kryterium = (cena najniższa/cena badana) x 100

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy (dotyczy poszczególnych zakresów), który uzyska najwyższą ilość punktów. 


5. Sposób złożenia oferty
Ofertę w formie pisemnej należy składać w siedzibie Firmy PolNet, przy ul. Kołobrzeskiej 20, 40-718 Katowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres bok@polnet.tv

6. Termin składania oferty
Ofertę należy złożyć do dnia 12 maja 2011r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Katowice, dnia 04 maja 2011r.Zatwierdzam..........................................................
(podpis )

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy nr 2